Algemene Voorwaarden - BewustZijn Centrum CH

Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Je afspraak
Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch per whatapp of per e-mail gemaakt. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

Contra-indicaties
Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intake gesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Massage Therapie aan Huis besluiten om een behandeling niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.
Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnenop de mijn website en desbetrefende behandeling
Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bij Massage Therapie aan Huis maakt.

Annuleren
Een gemaakte afspraak kan tot minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Bij afzegging of verplaatsing korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak is Massage Therapie aan Huis helaas genoodzaakt € 25,- in rekening te brengen. Die kunt u overmaken op NL 72 RABO 156227347. Bij overmacht te laat zijn door bijv ernstige verkeershinder of anderzins een overmacht situatie bereken ik geen kosten voor de afsproken afspraak. geef dit zo spoedig mogelijk door.

Betalingen
Alle behandelingen dienen of met betaalverzoek of contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Massage Therapie aan Huis Ontevredenheid over het consult, mijn aanpak en/of de behandeling is echter geen geldige reden om het consult of een behandeling niet te betalen. Mocht er door wat voor reden dan ook een probleem ontstaan met het betalen van een consult of behandeling, geef dit dan even door dan bespreken we samen een oplossing hiervoor.

Aansprakelijkheid
indien Massage Therapie aan Huis wordt gezegd in deze voorwwaarden of bepalingen ,wordt er bedoeld de eigenaar/therapeut claudia hartendorp en evt andere medewerkers of alle facilitators die op hun unieke wijze komen faciliteren bij Massage Therapie aan Huis. eerder genoemd of hierna word er over Massage Therapie aan Huis gesproken.
Massage Therapie aan Huis is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.
Alle behandelingen die worden aangeboden door Massage Therapie aan Husi zijn geen medische behandelingen. Met alle behandelingen in de praktijk wordt gestreefd en getracht te werken naar meer inzicht, groei in bewustijn, rust, emotioneel en fysiek herstel bevorderen en ontspanning.Het doel : met  alle behandelingen, die worden aangeboden word getracht ten minste op enige wijze bewustzijn groei te bevorderen fysiek en energetisch. Massage Therapie aan Huis en elke therapeut of andere medewerker welke behandelingen, trainingen/cursussen of workshops aanbieden bij Massage Therapie aan Huis hebben tenminste een inspanning en inzet verplichting waarin gestreefd word naar het behalen van het best mogelijk resultaat van een hulpvraag.Dit kan nooit een verplichting tot een absoluut resultaat zijn. garanties kunnen niet gegeven worden.
Massage Therapie aan Huis aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor een herstel en resultaat verplichting.
Massage Therapie aan Huis heeft hiermee gezegd een inspanning of inzet verplichting en geen resultaat verplichting.
Wanneer je je laat behandelen bij  Massage Therapie aan Huis, dan is dit geheel op eigen risico.

Intake en uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of je kind.

Privacy
Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Op de website verwijs ik naar mijn privacy verklaring.

Uitsluiting van deelname en behandeling
Massage Therapie aan Huis behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Overig
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massage Therapie aan Huis  ten allen tijde worden gewijzigd.
Dit zijn de algemene voorwaarden en hiermee dien je akkoord te gaan.

Iedere cliënt wordt voor het eerste consult gevraagd zich op de hoogte te stellen van de tarieven en de algemene voorwaarden. Dit onder het mom beter voorkomen dan genezen.
 
Mensen met betalingsproblemen, waardoor een tijdige betaling in gevaar kan komen, wordt dringend aangeraden dit van te voren aan te geven. Het werkt het prettigst wanneer mensen eerlijk en duidelijk zijn.
 


Consultduur
 
Ik lever maatwerk. De lengte van het consult is de tijd dat het consult daadwerkelijk heeft geduurd, afgerond in kwartieren. Tijd gaat meestal snel, zeker als je ergens middenin zit. Mocht een consult langer duren dan van te voren is gedacht of besproken, dan wordt in de regel ook gewoon de werkelijke tijd in rekening gebracht. Mensen die het consult kort willen houden verzoek ik dit uitdrukkelijk van te voren te melden. Het is zonde als je dat achteraf pas aangeeft, want tijd kan je niet terugdraaien.
 
Voor enkelvoudige behandelingen zijn de afgesproken tijden vooraf duidelijk van een behandeling. Deze staan ook duidelijk vermeld op de site.
 
Veranderen is soms lastig. Tijdens een consult lijkt het misschien makkelijk om je leefwijze om te gooien maar het in de praktijk toepassen valt soms tegen. Jijzelf kan wel overtuigd zijn, maar hoe krijg je een partner mee? Is er iets onduidelijk, heb je thuis na afloop nog vragen, lees dan even hier onder 'nazorg is kosteloos'.
 
Algemene voorwaarden cursussen of training
 
 
Zodra u zich opgeeft voor een cursus of training bij BewustZijn Centrum CH gelden de volgende algemene voorwaarden:

1.deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BewustZijn Centrum CH en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in het ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als BewustZijn Centrum CH en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.de overeenkomst tussen BewustZijn Centrum CH en de opdrachtgever/cursist komt tot stand door:
 - invulling van een digitaal inschrijvingsformulier, waarna de aanmelding wordt bevestigd door BewustZijn Centrum CH per email

3.opdrachtgevers/cursisten verplichten zich om bijzonderheden omtrent lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld. BewustZijn Centrum CH kan besluiten om een cursist of deelnemer niet toe te laten tot een cursus, wanneer er medische redenen zijn waardoor het risico van deelname naar het oordeel van BewustZijn Centrum CH te groot is. Het Centrum behoudt zich daarnaast ook het recht voor om iemand van deelname uit te sluiten als hij of zij de voorwaarden niet nakomt.

4. de opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren mits de annulering is bevestigd door BewustZijn Centrum CH. De annuleringskosten zijn als volgt:
 -meer dan 3 weken voor het begin van de cursus zijn de kosten voor opdrachtgever 100.- euro annuleringskosten
 -van 3 tot 1 we(e)ken voor het begin van de cursus zijn de kosten voor de opdrachtgever 50% van de volledige cursuskosten**
 -minder dan 1 week voor het begin van de cursus zijn de kosten voor de opdrachtgever 100%  de volledige cursuskosten
 
(** dit is van toepassing indien 50% van de volledige cursuskosten meer bedragen dan de annuleringskosten a 100,- euro)
  
Bij verhindering aan de cursus mag een vervanger  de plek van de eerder aangemelde opdrachtgever/ cursist innemen. De opdrachtgever geeft in dit geval vooraf schriftelijk aan BewustZijn Centrum CH de gegevens van de vervanger door. Het Centrum moet ook vooraf akkoord gaan hiermee. Mocht de opdrachtgever/ cursist na aanvang(dus tijdens) van de cursus zijn of haar deelname beëindigen of anderszins niet aan de cursus deel nemen dan heeft de cursist geen recht op enige terug betaling van de cursus.

5. BewustZijn Centrum CH kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan uiteraard het reeds betaalde cursusgeld of aanbetaling terug.

6. BewustZijn Centrum CH kan het training- of opleidingsprogramma tussentijds wijzigen, om reden van herprogrammering of kwaliteit verbetering. BewustZijn Centrum CH heeft altijd het recht om zowel voor aanvang van de cursus als gedurende de cursus de locatie van de bijeenkomsten van de cursus te wijzigen.

7.De prijzen van cursussen zijn onder voorbehoud. BewustZijn Centrum CH heeft het recht om prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

8. Bij aanmelding vind direct een aanbetaling/volledige betaling van de gehele cursus kosten plaats. Een aanbetaling kan alleen gedaan worden bij cursussen hoger dan € 125,- . De volledige cursus kosten dienen betaald te zijn ten minste 1 week voor aanvang van de cursus  om deel te kunnen nemen aan een cursus van BewustZijn Centrum CH. Indien dit gewenst is kan een factuur gemaakt worden. De cursist voldoet direct de aanbetaling of het volledige cursus geld via factuur of bank overboeking.

9.Alle door BewustZijn Centrum CH aan de opdrachtgever/ cursist ter beschikking gestelde documenten en gegevens zijn door ofwel BewustZijn Centrum CH of door opleider van BewustZijn Centrum CH( te weten one consiousness academy) zorvuldig samengesteld. Ze bevatten geen waarheidsclaims en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Terug naar de inhoud