Privacy AVG - BewustZijn Centrum CH

Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer informatie of  het maken van een afspraak:    06-55724538  of   info@bewustzijncentrumch.nl
Voor meer info:
06-55724538  
Ga naar de inhoud

Privacy AVGBij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens, Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.
 
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Claudia Hartendorp scholten
info@massagetherapieaanhuis.nl
06-55724538
Kvk:37159469
Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject.
 
Persoonsgegevens
Claudia Hartendorp Scholten verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • Beroep
           
Medische gegevens betrekking hebbende op een behandeltraject
 
   
Doeleinden
Claudia Hartendorp Scholten verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
                       
 
Waarop is de verwerking gebaseerd
 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • [***]
 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
 
Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden dien worden ingeschakeld bij het behandeltraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
 
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
 
 
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Op dit moment worden uw persoonsgegevens niet buiten de EER verwerkt.( Indien uw gegevens in een cloud worden opgeslagen dan geld: Uw persoonsgegevens worden mogelijk buiten de EER  verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in [nederland]. Daarvoor zijn [concrete waarborgen op grond van de wet] getroffen.)
 
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacy regelgeving.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.
 
Uw rechten
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
 
Claudia Hartendorp Scholten
info@massagetherapieaanhuis.nl
06-55724538
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5-1--2024


Terug naar de inhoud